Hoa sen trong người

Tin Tức

vậy. Thấy Ba Tư Nặc vương im lặng và ra chiều suy nghĩ, Ðức Phật ôn tồn nói thêm: – Này Ðại vương! Trong đất bùn nhơ nhớp nở lên những cánh sen đầy hương thơm tinh khiết. Ðại vương có thích và có ưa hái khống? – Bạch Thế Tôn! nếu là hoa đẹp […]

Xem
October 30, 2017
/ /