Long Đầu Quán Âm

Các Sản Phẩm Kiến Thức về Tượng Phật

Long Đầu Quán Âm tên Phạn là Nāga-śīrottama avalokiteśvara (Long Đầu Thượng Quán Tự Tại: Đức Quán Tự Tại đứng trên đầu con Rồng) là hóa thân Trời, Rồng, Dạ Xoa trong 33 Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Long Đầu Quán Âm là Quán Âm Quá Hải với ước nguyện cầu mong […]

Xem
December 27, 2017
/ /

Tại sao tượng Tổ có một chiếc giày

Các Sản Phẩm Kiến Thức về Tượng Phật

Tại sao tượng Tổ có một chiếc giày   Tổ đã truyền pháp cho Nhị Tổ, việc hóa duyên đã xong, nên thị hiện trúng độc mà tịch. Môn đồ mai táng Tổ trên núi Hùng Nhĩ, xây tháp nơi Định Lâm Tự.   Năm ấy sứ thần nước Ngụy là Tống Vân từ Sung […]

Xem
December 27, 2017
/ /

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Các Sản Phẩm Kiến Thức về Tượng Phật Tượng về các vị Phật

Nhân đại lễ Phật Đản 2017, cùng tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi Ngài ra đời, tu thành đạo cho đến khi về cõi Niết Bàn. Vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, tại vườn Lâm Tỳ Ni gần thành Ca Tỳ La Vệ, […]

Xem
December 25, 2017
/ /

Bồ tát Quán Tự Tại

Các Sản Phẩm

Bồ tát Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm, hai tên khác nhau trong tiếng Hán. Đời Tây Tấn, Ngài Trúc Pháp Hộ dịch là Quan Thế Âm. Đời Đường, Ngài Huyền Trang Pháp sư dịch là Quán Tự Tại. Nhưng đều dịch ra từ một tên trong tiếng Phạn – AVALOKITEŚVARA.AVA: có nghĩa là […]

Xem
June 8, 2017
/ /

ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT-BÀN

Các Sản Phẩm Tượng về các vị Phật

Sau khi đức Phật độ cho Bà-la-môn Tỳ-sa đà-La gần Trúc-Lâm, Ngài dặn Tôn-giả A-nan-Đà là Thị-giả của Ngài rằng: “Sau khi Ta diệt độ nhập Niết-Bàn, hãy tự thắp đuốc lên mà đi; thắp lên với chính pháp, đừng thắp lên với pháp nào khác; hãy nương tựa với chính mình, đừng nương tựa […]

Xem
June 8, 2017
/ /