Hoa sen trong người

Tin Tức

vậy. Thấy Ba Tư Nặc vương im lặng và ra chiều suy nghĩ, Ðức Phật ôn tồn nói thêm: – Này Ðại vương! Trong đất bùn nhơ nhớp nở lên những cánh sen đầy hương thơm tinh khiết. Ðại vương có thích và có ưa hái khống? – Bạch Thế Tôn! nếu là hoa đẹp […]

Xem
October 30, 2017
/ /

ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN

Kiến Thức về Tượng Phật Tin Tức Tượng về các vị Phật

  “Bạch đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy thuyết pháp! Bạch đức Thiện Thệ, xin Ngài hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời sẽ bị nguy hại, nếu không được nghe Chánh pháp. Nếu những vị này được nghe Chánh pháp họ sẽ thông hiểu” Theo kinh Āriyapariyesana, sau khi đức […]

Xem
May 23, 2016
/ /

Linh Ứng Quán Thế Âm: Thoát nạn trên biển cả

Tin Tức

Gia đình tôi gồm có bảy người, hai vợ chồng và năm đứa con nhỏ cùng vượt biển trên một chiếc thuyền nhỏ đánh cá với năm mươi hai người cùng xóm. Chổ khởi hành là cửa biển Thuận An, Huế vào tối hai mươi tháng tư âm lịch năm1979. Ðó là một đêm tối […]

Xem
May 3, 2016
/ /