Tại sao tượng Tổ có một chiếc giày

Các Sản Phẩm Kiến Thức về Tượng Phật

Tại sao tượng Tổ có một chiếc giày
 

Tổ đã truyền pháp cho Nhị Tổ, việc hóa duyên đã xong, nên thị hiện trúng độc mà tịch. Môn đồ mai táng Tổ trên núi Hùng Nhĩ, xây tháp nơi Định Lâm Tự.

 
Năm ấy sứ thần nước Ngụy là Tống Vân từ Sung Đỉnh (biên giới Ấn Độ) về, giữa đường thấy Tổ xách chiếc giầy đi nhẹ nhàng như bay.
 
Vân hỏi: Đại sư đi đâu vậy?
 
Tổ nói: Đi về Thiên Trúc.
 
Vân về kinh tâu chuyện với vua. Khi vua ra lệnh cho môn đồ của Tổ đào mả thì thấy trong quan tài trống rỗng chỉ còn có một chiếc giầy. Vua ban chiếu đem chiếc giầy ấy thờ phụng nơi Thiếu Lâm Tự.
Facebook Comments
December 27, 2017
/ / /
Comments Off on Tại sao tượng Tổ có một chiếc giày

Post navigation

Comments are closed.